Obchodní podmínky

Provozovatel: Filips Tattoo

Adresa: Nerudova 159,  Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 76307581

Email: info@filipstattoo.cz

Tel.: 777625788

(dále jen „provozovatel“)   

                             

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s vystavováním a zasíláním dárkových poukazů, rezervací termínů a tvorbou motivů, provozovatelem třetím osobám (dále jen „zákazníkům“), a s tím souvisejícím přijímáním plateb od zákazníků webu www.filipstattoo.cz  (dále jen „web“) jménem podnikatele, který na základě smlouvy s provozovatelem zákazníkům webu jeho prostřednictvím nabízí a následně poskytuje plnění plynoucí z konkrétního dárkového poukazu zaslaného zákazníkovi provozovatelem (dále jen „podnikatel“). Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

I. Dárkové poukazy

1. Na základě objednávky zákazníka učiněné na webu provozovatel vystaví zákazníkem objednaný dárkový poukaz, který zákazníkovi předá nebo odešle neprodleně po zaplacení ceny dárkového poukazu zákazníkem. Způsob předání a platby si zákazník určí v objednávce.

Provozovatel akceptuje tyto platby:

  • Na účet provozovatele č.ú. 670100-2212083249/6210,  VS dle čísla objednávky
  • Přes platební bránu PayPal (spike.f@seznam.cz ), nebo z webového formuláře
  • V hotovosti při osobním převzetí na pobočce Nerudova 159, Rožnov pod Radhoštěm
  • Bezhotovostně při osobním převzetí na pobočce Nerudova 159, Rožnov pod Radhoštěm (Visa, Mastercard, Maestro, V PAY, mobil s technologií NFC)

         

Provozovatel akceptuje tyto způsoby předání:

  • Osobní předání na pobočce
  • Zaslání elektronicky
  • Zaslání Českou Poštou

 

2. Provozovatelem vystavený dárkový poukaz je přenositelný.

 

3. Dárkový poukaz má neomezenou platnost.

 

4. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u podnikatele.

 

5. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

 

6. Zákazník není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, tento jakkoliv měnit, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat. Zákazník nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou neoprávněným užitím dárkového poukazu či zásahem do obsahu či grafického provedení dárkového poukazu.

 

7. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, podléhá zákonné úpravě obsažené v zákoně číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

8. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „ osobní údaje“).

 

9. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen neprodleně informovat provozovatele o jejich změně.

 

10. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení objednávky, nejdéle však 2 roky od objednávky.

 

11. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje dobrovolně poskytl provozovateli.

 

12. Zákazník je povinen při užívání webu dodržovat právní předpisy a tyto obchodní podmínky.

 

13. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek webu není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

14. Dárkový poukaz nelze směnit zpět za peníze.

 

15. Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

16. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

17.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

18. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

19. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

20. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

II. Rezervace termínu a tvorba motivu

1. Rezervace termínu tetování je platná po zaplacení zálohy provozovateli ve výši uvedené v sekci ceník.Tato záloha je vratná nejpozději při zrušení 48 hodin před termínem tetování. V ostatních případech propadá ve prospěch provozovatele na částečné uhrazení ztráty.

Po  zrušení termínu zákazníkem je  záloha zaslána zpět zákazníkovi bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od zrušení termínu. Odesláním zálohy zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Filips Tattoo a to:

a) E-mailová adresa

b) za účelem použití zadaných informací pro zaslání potvrzení o přijaté platbě a případnou další elektronickou komunikaci.

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

d) Tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči subjektu Filips Tattoo učiněno písemně na email: info@filipstattoo.cz

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

 

2. Návrh tetování je vytvořen po zaplacení zálohy provozovateli ve výši uvedené v sekci ceník a rezervací termínu tetování. Tato záloha je nevratná. Návrh tetování je zaslán zákazníkovi nejpozději 7 dnů před termínem tetování. V případě nespokojenosti zákazníka s návrhem je možné provést 2 drobné opravy zdarma. Složitější úpravy jsou již zpoplatněny dle náročnosti.

 

3. V případě, že se  zákazník nedostaví na smluvenou schůzku nebo se dostaví se zpožděním větším než 15 min než byl sjednaný termín tetování, záloha propadá ve prospěch provozovatele a je potřeba rezervovat nový termín a uhradit novou zálohu.

 

III. Autorská práva 

1. Veškerý obsah webových stránek filipstattoo.cz  jsou duševním vlastnictvím autora tohoto webu Filipa Fárka. Přebírání textů nebo jejich částí (včetně obrázků, fotografií, grafiky, audia a videa) je dle §2 autorského zákona o díle v elektronické podobě a §40 autorského zákona bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno. (Dle zákona č. 121/2000 Sb.,)

 

2. Veškeré návrhy tetování zaslané elektronicky jsou duševním vlastnictvím jejich autora Filipa Fárka, kdy jejich další použití nebo zpracování je dle §2 autorského zákona o díle v elektronické podobě a §40 autorského zákona bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno. (Dle zákona č. 121/2000 Sb.,)

 

3. Autorský zákon stanovil i sankci za neoprávněné užití díla. Ve smyslu §40 odst.3 autorského zákona č. 121/2000 Sb., je ten, kdo neoprávněně použije dílo a bude ho dále šířit bez licenční smlouvy, povinen zaplatit škodu, která se rovná dvojnásobku toho, co by býval zaplatil, kdyby uzavřel řádnou licenční smlouvu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.